Estatutos / Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen “Svensk-latinamerikanska barn- och ungdomsföreningen” / “Asociación Latinoamericana-Sueca de niños y jóvenes” (ALAS), med hemort i Göteborgs stad. Bildad den 2 november 2008. Stadgarna ändrade av årsmöte den 2 november 2008.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva kulturell verksamhet samt med särskild målsättning att: bevara den spansktalande kulturen och språket samt främja det mångkulturella, och skapa en trygghet, i barnens och ungdomarnas identitetsutveckling.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av minst 2 styrelsemedlemmar.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 2/11 t.o.m. den 1/11.

6 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stad­garna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kost­naderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan par­terna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt förenings­främjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter samt verka för föreningens verksamhetsidéer. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ome­delbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom två månader efter senaste inbetalningsdag får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av före­ningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom en må­nad fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning fattas av minst 2/3 av styrelsen eller årsmötet.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast det datum som styrelsen bestämmer, samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • som ansluter sig till föreningen inom första halvan av föreningsåret betalar full medlemsavgift, därefter halv medlemsavgift

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 har rösträtt på möte. Röst­rätten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och för­slagsrätt på mötet.

17 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majo­ritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberätti­gad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 15. b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
 16. c) suppleanter för en tid av 1 år
 17. d) 2 revisorer för en tid av ett år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 1. e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen samman­träder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisions­berättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig, sekreterare och kassör och de övriga befattningsinnehavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens ut­gång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrel­sen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrel­sen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får inte utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelä­genheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fast­ställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och
 • förbereda årsmöte.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är när­varande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordfö­randen besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om sär­skilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.